مقدمه اي بر اكوتوريسم در ايران

مقدمه:

اغلب كشورهاي جهان در رقابتي تنگاتنگ ونزديك در پي بهره گيري از توانمندي هاي كشور خود هستند تا بتوانند سهم بيشتري از درآمد ناشي از صنعت توريسم را به خود اختصاص دهند وبا ساده ترين شكل ممكن به اشتغالزايي بپردازند(مولائي .1386). در اين ميان بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند كه اكوتوريسم وزير شاخه هاي آن در مقايسه با توريسم فرهنگي از قابليت ها ومزيت هاي بهتري برخوردارند.وهريك از جاذبه هاي طبيعي به تنهاي مي توانند مقدارارزشمندي براي توريستهاي طبيعت گرا باشد(نشريه هتل . 1385).اكوتوريسم به عنوان پايدارترين نوع طبيعت گردي وسازگارترين نوع توريسم است وايران به جهت دارابودن توانمنديها وجاذبه هاي چشمگير ازنظر تنوع  زيستي يكي از كشورهاي مهم دنياست.بطوريكه جاذبه هاي طبيعي دركنارجاذبه هاي غني فرهنگي موجب گرديده است كه ايران به عنوان يكي از ده كشور نخست دنيا از نظر جاذبه هاي گردشگري شناخته شود(رضائي .1382).جهانگردي وتفرج در ذات خود از جمله فعاليتهاي است كه كمترين وابستگي را به تكنولوژيهاي آلاينده دارد(مكائيلي .1379) .استان مازندران ومنطقه كوهستاني آن همه ساله توريسم هاي زيادي را جلب مي كند كه مي توان در توسعه استان نقش بسزاي داشته باشد.

ادامه مطلب ...

آثار و مزاياي گردشگري روستايي

جهان معاصر باشتابی غير قابل تصور به سمت فشردگی هرچه بيشتر فضا ـ زمان پيش می‌رودکه خود نشان از رويکرد سرمايه داری در سيطره همه جانبه برفضاهای جغرافيايی دارد.فضامندی امروز جهان برگرفته از يکسری جريان های می‌باشد؛که به شکل گيری فضای جريان‌ها در درون فضای جغرافيايی فرصت می‌دهند

ادامه مطلب ...

اكوتوريسم چيست ؟

تعريف اكوتوريسم يا طبيعت گردي : طبيعت گردي عبارت است از انواع گردشگري كه در بستر طبيعت صورت مي‌گيرد.
همچنين تفاوتي بين اكوتوريسم و طبعيت گردي و جود دارد به عبارت ديگر هرگونه طبيعت گردي اكوتوريسم تلقي نمي‌شود و اكوتوريسم زير مجموعه طبيعت گردي است

ادامه مطلب ...

اكوتوريسم

اكو توريسم ، سفري است مسئولانه به مناطق طبيعي كه منجر به حفظ محيط زيست شده و باعث بهبود كيفيت زندگي مردم محلي می گردد

ادامه مطلب ...

توانمنديهاي طبيعت گردي خراسان رضوي

    تهيه و تنظيم : احمد ديناري

مقـدمـه

استان پهناور خراسان رضوي با توجه به موقعيت جغرافيايي و ويژگيهاي طبيعي خود داراي توانمنديها وجاذبه هاي طبيعت گردي بيشمار ومتنوعي است كه مهمترين آن عبارتند از : كوهها – رودخانه ها- جنگل – كوير وبيابان – پاركهاي ملي – مناطق حفاظت شده وشكار ممنوع – پناهگاههاي حيات وحش – سدها – روستاهاي هدف گردشگري  و مناطق نمونه گردشگري – آبگرم وآبشارها و... . لذا برخورداري از اين توانمندي باعث شده است تا پس از جاذبه هاي تاريخي ومذهبي ، مقوله طبيعت گردي مورد توجه مسئولان و گردشگران قرار گيرد وطبق بررسيهاي انجام شده  35 درصد جاذبه هاي گردشگري استان خراسان رضوي را جاذبه هاي اكوتوريستي به خود اختصاص می دهد.

ادامه مطلب ...

طبيعت گردي (اكوتوريسم)

تمام شاخه‌هاي گردشگري ماجراجويانه كه در بالا عنوان شد، به نوعي در زمينه طبيعت و حتي در بعضي موارد زيرشاخه طبيعت‌گردي محسوب مي‌شود. اما با اين وجود طبيعت‌گردي هم به طور مستقل، خود شامل دهها زيرشاخه از گردشگري با علايق خاص است. گستره طبيعت‌گردي مي‌تواند سرزميني به پهنه يك كشور باشد؛ مجموعه گسترده‌اي از منابع پراكنده، ثبت نشده و در بسياري موارد روبه قهقرا، معمولا داشته‌هاي طبيعت‌گردي در كشورهايي نظير ايران را شامل مي‌شود.

ادامه مطلب ...