گردشگري مذهبي در ايران

ضرورت هاي توسعه گردشگري مذهبي در ايران و به صورت خاص در مشهد مقدس

يكي از انواع گردشگرى، گردشگري مذهبي است. صاحب ‌نظران صنعت گردشگري بر اين باورند كه به لحاظ موقعيت فرهنگي ـ مذهبي خاص ايران در ميان كشورهاي ديگر، گردشگري مذهبي جاي رشد و توسعه بسياري در كشور ما دارد؛ با اين وجود گردشگري مذهبي در ايران با وجود ۸ هزار و ۹۱۹ مكان مذهبي مقدس، هنوز فاقد ساماندهي تخصصي و متمركز بوده و اين وضعيت نابسامان حتي در شهرهاي مهمي چون مشهد و قم نيز مشاهده مي‌شود.

ادامه مطلب ...